top of page

Privacybeleid voor het gebruik van de website

Artikel 1. Doelstelling

Het Medisch-Sociaal Opvangcentrum (MASS) van Brussel hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van haar website. Dit privacybeleid moet hen informeren over de manier waarop hun persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt tijdens het surfen. Het moet ook verduidelijken hoe ze hun rechten kunnen uitoefenen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens.

Artikel 2. Personen wier gegevens worden verwerkt

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers van de website van de vzw MASS Brussel, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Woeringenstraat 16-18. Die verwerking gebeurt door haar personeel en onderaannemers.

Artikel 3. Aard van de verwerkte gegevens en verzameling

Het MASS Brussel kan de volgende persoonsgegevens van bezoekers van haar website verwerken:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, leeftijd, taal;

 

 • Contactgegevens: postadres, e-mail;

 

 • Sociale en persoonlijke gegevens: beroepsactiviteit;

 

 

De hierboven vermelde persoonsgegevens worden rechtstreeks via de bezoekers van onze website verzameld aan de hand van formulieren, banners en online apps.

Artikel 4. Doelstellingen van de verwerkingen & wettelijk kader

§1. De verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers van de website van het MASS Brussel is mogelijk voor welbepaalde, expliciete en gerechtvaardigde doeleinden. Deze gegevens mogen niet worden gebruikt voor latere doeleinden die niet verenigbaar zijn met de hieronder vermelde aanvankelijke doeleinden:

 • Vraag om informatie;

Het gebruik van de persoonsgegevens van de bezoekers van de website van het MASS Brussel is wettelijk gebaseerd op: 

 • Het verkrijgen van een uitdrukkelijke en duidelijke toestemming;

 • De uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen.

 

§2. Andere persoonsgegevens dan die noodzakelijk voor de in §1 genoemde doeleinden mogen geenszins worden verwerkt. En deze persoonsgegevens mogen niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden.

Artikel 5. Verwerkingsverantwoordelijke en personen die namens de verantwoordelijke kunnen optreden

1. Het MASS Brussel vzw, Woeringenstraat 16-18, 1000 Brussel 0465.703.136 is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de bezoekers van haar website.

De persoon die optreedt namens de verwerkingsverantwoordelijke is Laurence THEIZEN (Administratief en financieel directrice) van het MASS Brussel.

Artikel 6. Controle van de verwerking van persoonsgegevens

§1. Er werd een informatieveiligheidsadviseur aangesteld bij het MASS Brussel. Deze functie wordt vervuld door Laurence THEIZEN (Administratief en financieel directrice) van het MASS Brussel.

§2. Er werd een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld binnen het MASS Brussel. Deze functie wordt bekleed door Nicolas BÖTTCHER  nicolas.bottcher@santhea.be

Deze persoon is verantwoordelijk voor het toezicht op alle aspecten van de verwerking van de persoonsgegevens, met inbegrip van hun veiligheid (samen met de informatieveiligheidsadviseur). Hij kan ook gecontacteerd worden voor alles wat betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens binnen het MASS Brussel via nicolas.bottcher@santhea.be

Artikel 7. Gebruik en overdracht van de persoonsgegevens

§ 1. De interne raadpleging en verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website van het MASS Brussel gebeurt enkel door haar personeel en onderaannemers, wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken.

§ 2. Alle personeelsleden van het MASS Brussel die voor de uitoefening van hun functie toegang moeten hebben tot de persoonsgegevens van de bezoekers van haar website hebben zich ertoe verbonden de bepalingen van dit privacybeleid evenals alle andere principes met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer na te leven. Zij respecteren ook het beroepsgeheim en hebben een soortgelijke wettelijke of contractuele geheimhoudingsplicht.

§ 3. Het MASS Brussel zal in geen geval de persoonlijke gegevens van de bezoekers van haar website meedelen, verkopen of overdragen aan derden voor commerciële doeleinden.

Artikel 8. Beveiligingsprocedures

Het MASS Brussel nam de nodige technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke gegevens van de bezoekers van haar website te beschermen tegen verlies, beschadiging of niet-toegelaten raadpleging, wijziging of mededeling.

Artikel 9. Bewaringstermijnen

§1. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend verzoek worden de persoonsgegevens van de bezoekers van de website van het MASS Brussel slechts bijgehouden gedurende de periode die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze worden verzameld, en dit gedurende een maximale periode van 36 maanden (3 jaar).

§2. Na het verstrijken van de bewaringstermijn of op verzoek van de bezoeker van de website worden de betrokken persoonsgegevens gewist, tenzij het MASS Brussel ze moet bewaren om een reglementair voorziene reden en onder meer om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om haar rechten in rechte te kunnen laten gelden.

Artikel 10. Rechten van de bezoeker van de website van het MASS Brussel met betrekking tot zijn persoonlijke gegevens

§1. In het kader van de verwerking van hun persoonsgegevens door het MASS Brussel hebben de bezoekers van haar website de volgende rechten:

 • Recht op informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt door het MASS Brussel;

 • Recht op inzage en kopie van de verwerkte persoonsgegevens;

 • Recht op rechtstreekse overdracht van de verwerkte persoonsgegevens aan een andere instelling in een formaat dat een vlotte overdracht mogelijk maakt;

 • Recht om verwerkte persoonsgegevens te verbeteren;

 • Recht om verwerkte persoonsgegevens te wissen, indien deze niet langer wettelijk hoeven te worden verwerkt;

 • Recht op beperking van en bezwaar tegen de verwerking door het MASS Brussel;

 • Recht tot intrekking van de eerder gegeven toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens.

 

§2. Bij een beperking van of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, of bij intrekking van de verwijdering of verzoek om wissing bestaat de mogelijkheid dat bepaalde diensten niet langer door het MASS Brussel worden verleend. 

§3. 2. Teneinde de in paragraaf 1 bedoelde rechten uit te oefenen, kan de bezoeker van de website van het MASS Brussel een verzoek indienen bij de administratieve dienst van Laurence THEIZEN via het e-mailadres rgpd@mass-bxl.be of per post aan de Woeringenstraat 16-18 te 1000 Brussel, samen met een kopie van zijn identiteitskaart.

Na het indienen van zijn verzoek ontvangt de bezoeker van de website een ontvangstbewijs en moet het MASS Brussel hem zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de maand op de hoogte brengen van het gevolg dat aan zijn verzoek is gegeven.

In geval van complexe of meervoudige aanvragen kan deze termijn worden verlengd tot drie maanden na indiening van de aanvraag. In dit geval zal het MASS Brussel de bezoeker binnen een maand na het oorspronkelijke verzoek hiervan op de hoogte brengen. Indien het verzoek het vereist (bescherming van de rechten en vrijheden van anderen, complex verzoek enz.), kan in onderling overleg met de bezoeker zo spoedig mogelijk een afspraak worden gemaakt. In het algemeen zal de aanvraag per e-mail of per post worden beantwoord, afhankelijk van wat door de bezoeker wordt gevraagd.

Indien het verzoek onduidelijk is, indien er twijfel bestaat over de identiteit van de verzoeker, omdat er onder meer geen kopie van de identiteitskaart is verstrekt, kan de verwerkingsverantwoordelijke om de nodige extra informatie vragen. Indien de aanvrager weigert de nodige informatie te verstrekken, kan de verwerkingsverantwoordelijke de aanvraag afwijzen. De maximumtermijn van één maand, of drie maanden voor complexe aanvragen, gaat pas in op het moment dat de aanvraag geldig wordt geacht.

De aanvraagprocedure is gratis voor bezoekers van de website van het MASS Brussel. Indien dit verzoek echter duidelijk ongegrond is of indien de bezoeker misbruik maakt van zijn rechten, met name indien te vaak hetzelfde verzoek wordt gedaan, kan het MASS Brussel het verzoek weigeren of een redelijke vergoeding vragen op basis van de administratieve kosten die met deze verzoeken gepaard gaan.

§4. Indien de bezoeker van de website van het MASS Brussel van mening is dat de bepalingen van dit privacybeleid of de GDPR niet werden nageleefd, of indien hij andere redenen heeft om zich te beklagen over feiten die verband houden met zijn persoonsgegevens of indien hij informatie wenst over de verwerking van zijn gegevens, kan hij rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van het MASS Brussel via nicolas.bottcher@santhea.be

Indien hij een klacht wenst in te dienen over de verwerking van zijn gegevens, kan hij dat doen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen - contact@apd-gba.be - Drukpersstraat 35, 1000 Brussel) of bij elke bevoegde rechtbank.

Artikel 11. Inwerkingtreding en wijzigingen

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 01/05/2021. Het MASS Brussel behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit document te allen tijde te wijzigen via haar Raad van Bestuur.

 

Privacybeleid voor het gebruik van cookies

 

Het MASS Brussel gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te bieden tijdens het surfen op haar website.

De cookies op onze website worden rechtstreeks beheerd door het personeel van het MASS Brussel.
 

Hieronder vindt u meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, hoe wij uw privacy respecteren en hoe u uw cookie-keuze kunt wijzigen.

 1. Een cookie, wat is dat?

 

Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer, smartphone of tablet worden opgeslagen en het surfen vergemakkelijken.

Er zijn verschillende soorten cookies met verschillende functies. Cookies onthouden bijvoorbeeld de taal die u gebruikt om te surfen, uw sessie-ID, bepaalde browserinstellingen, de pagina's die u bezoekt, bepaalde informatie over hoe u surft, of geven de website correct weer op basis van hoe u surft.

   2. Welke cookies gebruiken we?

 De gebruikte cookies kunnen worden ingedeeld volgens hun doel, levensduur en de entiteit waartoe zij behoren.

 • Essentiële cookies:

Deze cookies maken essentiële functies mogelijk zoals beveiliging, identiteitscontrole en netwerkbeheer. Deze cookies kunnen niet gedeactiveerd worden.

 • Marketingcookies:

Deze cookies worden gebruikt om de doeltreffendheid van reclame te volgen zodat wij een meer aangepaste dienst kunnen leveren en betere advertenties kunnen aanbieden op basis van de interesses van bezoekers.

 • Functionele cookies:

Deze cookies verzamelen gegevens om de keuzes die gebruikers maken te onthouden en zo hun ervaring te verbeteren en te personaliseren.

 • Analytische cookies:

Deze cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website, fouten te ontdekken en een betere globale analyse te bieden.

   3. Hoe kan ik het gebruik van cookies beheren en weigeren?

De cookiebeheerinstellingen van uw webbrowser kunnen worden gewijzigd. Deze instellingen zijn te vinden in het gedeelte 'Voorkeuren' van de verschillende browsers en laten u toe om cookies te weigeren:

Microsoft Edge™

https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

 

Safari™

https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri35610/14.0/mac/11.0

 

Chrome™ 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl

 

Firefox™

https://support.mozilla.org/nl/products/firefox/protect-your-privacy/cookies

 

Opera™

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

 

Het uitschakelen van bepaalde cookies kan ertoe leiden dat delen van onze website niet naar behoren werken of dat uw toegang tot bepaalde functies van onze website wordt beperkt.

 

   4. Respect voor uw persoonlijke levenssfeer.

De cookies die wij gebruiken respecteren de principes van persoonlijke levenssfeer en uw privacyrechten. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u ons privacybeleid raadplegen.

bottom of page